Sledujte nás

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O DARČEKOVÝ BALÍČEK PRODUKTOV Z FARMY KAMENIČANY

(ďalej len „pravidlá“)

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o darčekový balíček produktov z Farmy Kameničany (ďalej len „súťaž“) na území Slovenska. Skrátené znenie pravidiel na sociálnych sieťach treba vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť kedykoľvek pozmenený, a to iba formou písomných dodatkov. Organizátorom súťaže je: Farma Kameničany s.r.o., Kameničany 200, Kameničany, 018 54 Slovensko, IČO: 45504377, IČ DPH: SK2023048665 DIČ: 2023048665 („organizátor“).

I. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 9. do 18. 9. 2022 vrátane („doba konania súťaže“) na území Slovenska. Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže na území Slovenska.

II. VÝHRA V SÚŤAŽI

 1. Výhrou v súťaži je darčekový balíček produktov z Farmy Kameničany (paradajky, doštička a vareška, zošit, pero a ponožky). Výhru obdržia 3 vyžrebovaní súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže.
 2. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je organizátorom súťaže stanovené. Organizátor týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú právo na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou a nie je na ňu právny nárok.
 3. V prípade, že súťažiaci poruší alebo nesplní ktorékoľvek z pravidiel súťaže, je zo súťaže automaticky vylúčený a nie je oprávnený vznášať akékoľvek nároky vzťahujúce sa k výhre.

III. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom as adresou pre doručovanie na území Slovenska, ktorá sa v čase konania súťaže zapojí do súťaže na Facebookovom účte Farmy Kameničany spôsobom uvedeným v čl. IV. a ktorá súhlasí s týmito pravidlami (ďalej tiež „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi
 3. Súťažiaci sa nemôže zúčastniť opakovane ani s inou Facebook/Instagram identitou; súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať jednu výhru
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj pokiaľ taká osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhru je v takom prípade organizátor súťaže oprávnený udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí.
 5. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

IV. MECHANIZMUS SÚŤAŽE

 1. Na zapojenie do súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:
  a) Označiť „To sa mi páči“ príspevok s vyhlásením súťaže.
  b) Označiť v komentári 3 užívateľov, ktorý by mohol mať o súťaž záujem.
  c) Napísať do komentára, ktorý druh paradajok má súťažiaci najradšej. Komentár nesmie obsahovať vulgarizmy, nikoho urážať, alebo byť iným spôsobom nevhodný. Mieru tejto vhodnosti vyhodnotí usporiadateľ. Každý súťažiaci smie napísať iba jeden súťažný komentár (ostatné nebudú brané do úvahy).
 2. Splnením vyššie uvedených podmienok v dobe konania súťaže sa stávate súťažiacim. Zo súťažiacich, ktoré sa do 18. 9. 2022 zapoja do súťaže, budú vyžrebovaní 3 výhercovia.
 3. Výhercovia budú do troch dní informovaní o výhre prostredníctvom komentára pod ich súťažným príspevkom. Výhercovia budú vyzvaní, aby usporiadateľovi zaslali najneskôr do 7 dní prostredníctvom súkromnej správy svoju adresu, aby bolo možné im výhru zaslať. V prípade, že výherca neoznámi požadované informácie v uvedenej lehote, jeho nárok na výhru zaniká.
 4. Mená výhercov budú uverejnené do troch dní po skončení súťaže vo forme komentára pod súťažným príspevkom

V. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spracovanie osobných údajov súťažiacich sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 2. Správcom osobných údajov súťažiacich je organizátor súťaže.
 3. Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou spracovateľov, ktorými sú organizátor súťaže
 4. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora odvolať a že má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov nasledujúce práva: právo prístupu k týmto údajom, právo na ich opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo vzniesť námietku a právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).
 5. V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov, alebo uplatnenia vyššie uvedených práv sa súťažiaci môže obrátiť na organizátora súťaže Farma Kameničany s.r.o., Kameničany 200, Kameničany, 018 54 Slovensko alebo e-mailu info@farmakamenicany.eu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť alebo predĺžiť jej trvanie, súťaž zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne ​​a zverejnené na Facebookovom účte Farma Kameničany.
 2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na facebookovom účte Farma Kameničany. Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou, nie je možná.
 3. Organizátor nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Organizátor týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než uvedené v týchto pravidlách.
 5. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou facebookového účtu, kde budú informácie o súťaži uverejnené.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 7. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook a spoločnosti Meta Platforms, Inc.
 8. Spoločnosť Meta Platforms, Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

 

V Kameničanoch dňa 29. 8. 2022