Sledujte nás

Svetový deň diabetu pri ZŠ Alekšince

Svetový deň diabetu pri ZŠ Alekšince

14. 11. si pripomíname Svetový deň diabetu, takže počas novembra sme ve spoluprácii s Malou akadémiou správneho stravovania deti pripravili 3 sprievodné edukačno - integračné podujatia venované deťom a prevencii.

Stravovanie tvorí základnú súčasť života od narodenia počas celého života a i keď si to neuvedomujeme, najväčšou mierou v 75 – 80% ovplyvňuje naše zdravie. Význam prevencie nik nespochybňuje, avšak v praxi sa ňou efektívne systémovo málokto zaoberá. Práve celoživotné ochorenie diabetes mellitus patrí medzi typické preventabilné ochorenia, kedy správne stravovanie s dlhodobou racionalizáciou životosprávy vytvárajú neodmysliteľný základ úspešnej liečby tohoto celoživotného ochorenia. Preto 1. plánované podujatie: Malá akadémia správneho stravovania detí – zážitkové hodiny s Farmou Kameničany pri príležitosti Svetového dňa diabetu počas týždňa zdravej výživy pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ Alekšince.


Malá akadémia správneho stravovania detí je dobrovoľnícka edukačná iniciatíva občianskeho združenia KlauDIA, ktoré sa dlhodobo zaoberá  prevenciou malnutrície. Počas celého školského roku navštevujú s touto akadémiou deti v školskom prostredí.

Farma Kameničany, významný pestovateľ paradajok na Slovensku nesúci Značku kvality SK GOLD, dlhodobo podporuje aktivity na podporu zdravého stravovania u detí produktovým plnením.